Logo de la Diputació de Castelló Logo de Castelló Ruta de Sabor

Pràctiques en microcòpia

ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA REALITZACIÓ DE NIUS. PRÀCTIQUES EN MICROSCÒPIA.

La Diputació de Castelló exalça l'exquisidesa de la trufa com a generadora de riquesa a l'interior de la província a través d'aquestes jornades formatives.

En la truficultura, la identificació d'espores de diferents espècies de trufes és una pràctica important i molt necessària perquè, entre altres raons, evita introduir espècies no desitjades en el camp.

Per això, des del Servei d'Assesorament a Truficultura de la Diputació de Castelló, es realitzaran tallers de formació i informació en aspectes relacionats amb la identificació d'espores de diferents trufes, necessari per a la realització de "pous" o "nius" en les plantacions truferess, així com un taller pràctic de microscòpia.

Aquesta formació repercutirà en:

  • Els truficultors sàpiguen reconèixer els diferents tipus d'espores i estat de maduresa de les mateixes.
  • La realització correcta del que es diu "pous" o "nius". Aportació d'espores de Tuber melanosporum amb o sense un altre tipus de substrat.

Entre altres raons, aquest tipus de tasca afavoreix la fructificació de trufes, com s'indica en diferents estudisInscripcions al curs

(La inscripció per a la sessió formativa a Catí es realitzará a través de trufamaestrat.es)

LLUCENA - PLACES COMPLETES

VILLANUEVA DE VIVER - PLACES COMPLETES

Formulario con el identificador número 45
Les dades per vosté facilitades seran tractades per la Diputació de Castelló, d'acord amb el que preveu Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades, en qualitat de Responsable de tractament, amb la finalitat de portar la gestió d'inscripcions en les sessions formatives.
Les dades seran conservades durant el temps que dure la formació i mentre no se sol·licite la seua supressió per l'interessat. No obstant això, les dades podran ser conservats, si és el cas, amb fins d'arxiu d'interès públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.
La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals rau en el consentiment explícit manifestat per vostè, mitjançant la formalització del present formulari.
Les dades seran cedides a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.
Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, Supressió, Limitació o, si s'escau, Oposició. A aquests efectes, haurà de presentar un escrit al Registre d'Entrada de la Diputació: Plaça de les Aules, 7 12001, Castelló de la Plana o, si cal, al nostre Delegat de Protecció de Dades (dpd@dipcas.es).
En l'escrit d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu del mateix.
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).